Viesmīlības skolas

menedžeri

Menedžeriem sniegsim zināšanas par to, kā motivēt un sagatavot darbiniekus, kā ilgstoši nodrošināt labas attiecības ar partneriem, kā arī optimāli plānot darbinieku aktivitātes, ēdienkarti un produktu piegādi.

1. Pārdošana viesmīlības nozarē (1 diena)

Kas ir pārdošana • Pārdošanas pamatprincipi • Klienta atklāto un slēpto vēlmju aktualizēšana ceļā uz labākiem pārdošanas rezultātiem • Būtiskākās kļūdas pārdošanā • Kā pārdot ideju, nevis produktu • Izcilas pārdošanas prasmes • Darbs ar iebildumiem

2. Viesmīlības un apkalpošanas pamatprincipi restorānā (2 dienas)

Galda noformējums • Viesu apkalpošanas standarti • Vadlīnijas ikdienas saskarē un lēmumu pieņemšanā • Darbinieka loma uzņēmuma tēla veidošanā • Komunikācija ar viesiem • Pārdošanas prasmes un to nozīme apkalpošanā

3. Darbinieku motivācija viesmīlībā – kā panākt labāko iespējamo rezultātu (1 diena)

Motivējošas sarunas • Mērķtiecīgs darbinieku potenciāla un prasmju pielietojums • Komandas morāle • Dominējošie motivatori – veidi un pielietojums • Spēja vadīt un tās ietekme uz darbinieku motivāciju •

4. Pieczvaigžņu līmeņa restorāna klientu apkalpošana – prasmes un zināšanas (1 diena)

Ko sagaida VIP viesis • Kā komunicēt ar VIP viesi • Klientu tipoloģija • Problēmsituāciju risināšana • VIP viesu apkalpošanas standarti

5. Ilgstošu parteru attiecību un sadarbības pamatprincipi viesmīlībā (1 diena)

Kontaktu veidošana • Panākumu atslēga – vienmēr izdarīt vairāk un labāk, nekā tiek prasīts • Atsauksmju komunikācija • Problēmsituāciju risināšana

6. Menedžments un personālvadība viesmīlībā (2 dienas)

Pāreja no drauga uz priekšnieku • Personālvadības pamatprincipi • Uz rezultātu orientēta vadība • Komandas darba plānošanas prasmes • Konfliktu un problēmsituāciju risināšana

7. Konfliktu risināšana viesmīlībā (2 dienas)

Ietekmes un pārliecināšanas spēju loma sarunās un konfliktu risināšanā • Kā definēt un apspriest sarežģītus jautājumus • Klausīšanās loma problēmas risinājumam • Konflikta būtība – kas ir konflikts un kāpēc tam jāpievērš tik liela nozīme • Konfliktu veidi un stadijas

8. Laika menedžments un plānošana viesmīlībā (1 diena)

Laika menedžmenta mērķis • Laika menedžmenta instrumenti • Kā izvairīties no gaidīšanas režīmā iztērētā laika • Prioritāšu sadalīšanas un pienākumu deleģēšanas māksla • Kā sākt plānot un paveikt vairāk • Laika menedžmenta sistēmas un risinājumi aizņemtiem cilvēkiem

9. Darba organizācija un kontrole viesmīlībā (1 diena)

Efektīvas pienākumu deleģēšanas sistēmas • Kā panākt, ka darbinieki ir organizēti, punktuāli un uz pareizā ceļa • "To do" list • Darba organizācijas sistēmas • Laika plānošana • Uzticēšanās un tās nozīme veiksmīgā darba organizācijā

10. Stresa menedžments viesmīlībā (1 diena)

Kas ir stress • Stresa cēloņi • Stresa pārvarēšanas metodes • Atgriezeniskās saites nozīme stresa novēršanā • Stresa psiholoģiskie un fizioloģiskie aspekti • 7 līmeņi stresa mazināšanai

11. Pārdošanas pamati viesmīlībā (2 dienas)

Gudras pārdošanas principi • Saiknes radīšana ar viesi • Pārdošanas traucēkļi un to pārvarēšana • Uz rezultātu vērsta darbība • Aktīvā klausīšanās • Kā virzīt viesi uz lēmuma pieņemšanu • Savu darbību un rezultātu analīze, turpmāko darbību plānošana

12. Biznesa etiķetes pamatzināšanas (1 diena)

Etiķetes nozīme dzīvē • Sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils • Apģērba etiķete • Ieskats protokolā

13. Galda kultūra (1 diena)

Galda noformējums • Uzvedība pie galda • Etiķetes normas un prasības • Galda kultūras nozīme tēla veidošanā

14. Profesionālais imidžs un tā loma veiksmīgā darbībā viesmīlības sfērā (1 diena)

Dress for success • Pārdošanas etiķete • Korporatīvo viesu apkalpošana • Biznesa kontaktu veidošana un paplašināšana • Sociālā etiķete reprezentējot uzņēmumu

15. Komunikācija un tās loma viesmīlībā (2 dienas)

Takta sajūta komunikācijā • Komunikācijas prasmes un pamati • Komunikācija ar “grūto” klientu • Empātija • Māksla klausīties un dzirdēt • Pašpārliecinātības nozīme komunikācijā • Dusmu menedžments • Teambuilding - taktikas

16. Kreativitāte un radošā domāšana viesmīlībā (2 dienas)

Kā kļūt radošam • Problēmu definēšana un radoša lēmumu pieņemšana • Komandas vadība labākam rezultātam

17. Moderna restorāna vīna karte (2 dienas)

Tendences • Izpratne par vīnu • Daudzveidība • Cenu amplitūda • Pārsteiguma moments vīna kartē

18. Komandas veidošanas treniņš (1 diena)

Kā veicināt darbu komandā • Izpratne par katra dalībnieka lomu komandā • Kā attīstīt sadarbību un veicināt komunikāciju komandā • Praktiskie uzdevumi – situāciju analīze un diskusijas • Individuālā atbildība par komandas rezultātu •

19. Pārdošanas prasmes un efektivitāte viesmīlībā (2 dienas)

Kā uzlabot pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas prasmes • Izpratne par darbībām ar pievienoto vērtību • Praktiski uzdevumi pārdošanas prasmju attīstībai • Situāciju analīze, spēles, diskusijas • Darbs ar viesu iebildumiem un risinājumu piedāvāšanas tehnikas

20. Higiēnas pamatprincipi restorānā (1 diena)

Minimālās higiēnas prasības • Labas higiēnas prakse • Nerakstītie likumi • Higiēnas nozīme restorāna darbībā

21. Moderna restorāna ēdienkarte (1 diena)

Tendences • Izpratne par ēdienu • Daudzveidība • Cenu amplitūda • Pārsteiguma moments ēdienkartē